Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorami danych są: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Sylwester Kupisz z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Chudoby 24/1 oraz GALERIA UBEZPIECZEŃ Kamil Borkowski z siedzibą w Radomiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12/9 – każda z firm w zakresie kierowania do niej korespondencji lub podjęcia się przygotowania oferty.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Sylwestrem Kupisz: 500-273-567, sylwester@dobreubezpieczenie.eu lub Kamilem Borkowskim: 785-135-282, kamil@dobreubezpieczenie.eu.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty lub/i udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią wiadomości wysłanej przez Pana/Panią przez powyższy formularz, a następnie do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, czyli jest umożliwienie realizacji prośby w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu, a także obrona przed roszczeniami.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
  2. usunięcia – o ile to nie zakłóca prawnego interesu administratora, nie jest związane z realizacją umowy lub jest niemożliwe z powodów obowiązującego prawa,
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  5. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych w celu nawiązania z nami kontaktu, udzielenia Ci odpowiedzi na Pana/Pani pytania oraz przygotowania jednorazowej oferty jest dobrowolne, jednak konieczne, byśmy mogli udzielić Ci informacji zwrotnej lub załatwić Pana/Pani sprawę.